October_15th_1991

Bạn bè cafe tán gẫu, có một đứa nói lộn “Cú Mèo” và “Tắc Kè” thành Cú Kè Tắc Mèo. Cái tên này để nhớ một thời tuổi trẻ sống như “crazy dogs” vừa qua chưa lâu…

Lúc đi xuống, tôi nhìn thấy

Đóa hoa

Mà lúc đi lên, tôi đã không nhìn thấy

Ko Un

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.